Program Politic

Program Politic Alternativa Dreaptă

Un spirit european de unitate ne face să ne facem confesiuni, în spaţiul public, chiar când nu ne cunoaştem. Parcurile publice, pieţele şi marile bulevarde ale oraşelor şi metropolelor europene se împart între viaţa noastră comună şi res publica (dezbateri publice). Noi pornim de la principiul că este de datoria noastră de a fi responsabili pentru viitorul societăţii noastre. Nu suntem nişte obiecte pasive sub dominaţia unor puteri despotice, fie ele religioase sau laice. Nu ne lăsăm striviţi de forţele implacabile ale istoriei. A fi european înseamnă să deții putere politică şi economică. Noi suntem autorii propriului nostru destin. Dar viitorul Europei rezidă în fidelitatea reînnoită faţă de cele mai bune dintre tradiţiile noastre, iar nu în falsul universalism care impune uitarea şi respingerea de sine. DECLARAȚIA de la PARIS – „O Europă în care putem crede”

Așa cum ne inspiră punctul final al Declarației de la Paris, suntem hotărâți să ne asumăm responsabilitatea.

 

Preambul

Alternativa Dreaptă va acționa astfel încât România să devină o democrație constituțională consolidată în care toți cetățenii ei să poată trăi liberi și demni potrivit credințelor și visurilor lor, într-un climat de siguranță și domnie a legii.

România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, iar naţiunea română este parte a Europei, indisolubil legată de Occident, prin poziţia geografică, prin istoria comună, prin cultură, dar mai ales prin întreaga sa moştenire spirituală, care se suprapune identitar pe rădăcinile creştine şi civilizaţia clasică greco-romană care definesc Europa. Prin aderarea la UE si NATO, România a redevenit, inclusiv formal, parte a civilizaţiei euro-atlantice, care a adus omenirii cele mai multe beneficii.

Ne reafirmăm angajamentul față de proiectul european, fiind ferm convinși de superioritatea modelului politic, economic şi de securitate al UE realizat în colaborare cu NATO.

Constatăm însă că Europa se află în acest moment la o răspântie, iar propunerile recente legate de definirea Europei cercurilor concentrice sau a Europei cu mai multe viteze, concepte care ne îngrijorează, nu fac decât sa confirme momentul de dificultate prin care trece.

Suntem europeni, însă refuzăm amenințarea “falsei Europe”, așa cum este definită în recenta Declarație de la Paris (07.10.2017). În virtutea acestei Declarații, considerăm că există alternativă și ne dorim o Europă în care putem crede, nu una care se îndreaptă semeață spre prăpastie, abandonâdu-și principiile fondatoare și refuzându-și originea creștină.

 

1. România – un alt destin istoric

Conjunctura istorică dificilă, internă şi externă, dintre cele două războaie mondiale, dar mai ales ocupaţia sovietică a ţăriişi dictatura comunistă care a urmat între 1945 şi 1989, ne-au îndepărtat de valorile occidentale şi au generat decenii de experimente sociale comuniste dure, respinse în masă în decembrie 1989. A urmat “democraţia originală”, instaurată de către Ion Iliescu şi formaţiunile politice neocomuniste, urmaşe ale fostului PCR (FSN, FDSN, PDSR sau PSD), al cărei rezultat au fost  mineriadele, “capitalismul de cumetrie” şi hoţia etatistă generalizată.

Ne aflăm în continuarea unui sistem socialist, având caracteristicile unei pseudo-democrații cu tendințe autocrate, în fața căruia clasa politică actuală, atunci când nu pactizează cu sistemul, se dovedește incapabilă să reacționeze.

Caracterul reformator al politicii noastre presupune modificări care să transforme actualul sistem într-unul corespunzător valorilor şi principiilor liberal – conservatoare, așa cum sunt ele exprimate în Manifestul Alternativa Dreaptă şi în Declaraţia de la Paris – „O Europă în care putem crede”.

Într-o comunitate, doar conștiința fiecărui om poate deosebi binele de rău; de acea, nimeni altcineva nu îi poate fi o călăuză mai bună în împlinirea rostului său în această lume spre beneficiul maxim al lui și al celorlalți membri ai comunității. Considerăm așadar că o națiune liberă și puternică, în care oamenii pot conviețui în pace și prosperitate se întemeiază cu necesitate pe recunoașterea dreptului înnăscut și inalienabil al fiecărui om de a dispune conform propriei conștiințe de viața, mintea, trupul și de patrimoniul dobîndit prin muncă, ori prin tranzacții liber consimțite. Exercitarea acestui drept trebuie să fie neîngrădită de către ceilalți atâta vreme cât nu aduce atingere drepturilor înnăscute ale altuia, iar dacă totuși o face, sancțiunea trebuie să fie ori de cîte ori este posibil reparația și niciodată răzbunarea.

În virtutea acestor realități, propunem aceste valori ca fundament pentru statul și viața publică a națiunii și ni le asumăm ca principii călăuzitoare ale demersului nostru:

 1. Libertate personală, religioasă, economică, politică
 2. Persoana, Familia, Comunitatea
 3. Transparență, competență și responsabilitate
 4. Democrație constituțională participativă
 5. Stat de Drept/Domnia Legii
 6. Respect pentru proprietate – care este inviolabilă
 7. Inițiativă liberă în toate sferele societății, inclusiv participare în alegeri și presă liberă, nu aservită
 8. Economie de piață liberă (cât mai puțin birocratică) și stat minimal
 9. Egalitate în fața legii, garantată de o Justiție independentă și funcțională
 10. Civilizația iudeo-creștină*

*Așa cum rezultă și din prima valoare enunțată, ideea nu este de a cere cuiva vreo formă de credință, ci de a prețui și valorifica acea contribuție aparte prin care valorile iudeo-creștine au construit Occidentul după gândirea greacă și legea romană (credință, demnitate, sanctitate a vieții, dreptate, adevar, cunoaștere, dragoste de semeni, familie, comunitate, rânduială, moderație).

 

 

2. Statul esențial

 1. Modernizarea, reevaluarea poziţiei şi reinventarea istorică a statului român sunt imperios necesare, la momentul actual, într-o formulă identitară actualizată, dobândită din propria experienţă, printr-o atitudinea normală de distanţare faţă de erorile trecutului şi ţinând cont de noua paradigmă politică a României de stat NATO şi membru UE. Sprijinim  reformele necesare dezvoltarii României.
 2. Oamenii care își asumă atât responsabilitatea propriului viitor și gestionarea oportunităților, cât și rolul de cetățean, și înțeleg că bunăstarea lor și a comunităților în care trăiesc depind de o bună participare la procesele democratice.
 3. Credem în conceptul de “cetățean politician” impus de cultura politică occidentală, acel cetățean animat de dorința de a sluji binelui comun, empatic cu problemele semenilor săi și cu problemele cetății.
 4. O democrație constituțională și participativă recunoaște cetățenii ca fiind deținătorii naturali ai puterilor pe care aceștia le investesc în stat prin aleșii lor. Puterile astfel delegate vor fi mari, dar foarte restrânse, clar delimitate și folosite exclusiv pentru apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor și ale națiunii.
 5. La trei decenii de la căderea regimului comunist și observând unele comportamente excesive ale unor instituții (cum ar fi Jandarmeria, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Poliția Locală) considerăm că trebuie să dăm o atenție sporită afirmării și protejării “Drepturilor și Libertăților fundamentale” (Capitolul II din Constituție).
 6. Un stat minimal cu un aparat instituțional simplificat și eficient, care să lucreze în slujba cetățenilor și care să reducă povara fiscală pe care aceștia trebuie să o suporte.
 7. Principiul separării puterilor în stat(executivă, legislativă și judecătorească), care trebuie să asigure echilibrul funcțional dintre acestea și să protejeze națiunea și cetățenii de pericolul abuzului de putere.
 8. Susținem  delegarea atribuţiilorcătre reprezentanţii statului, doar în domeniile în care individului și comunităților le este peste putinţă să acţioneze.

Atributele statului suveran (esențial) sunt:

 • reprezentare internaţională,
 • apărare,
 • ordine publică,
 • justiţie,
 • finanţe publice
 • servicii publice naţionale

 

3. Economie

 1. Susținem o reală economie capitalistă de piaţă, care se sprijină pe legătura intimă dintre proprietatea privată şi participarea voluntară pe de o parte, şi suveranitatea individului asupra vieţii sale pe de altă parte.
 2. Susținem dreptul inviolabil la proprietate ca mijloc sau rezultat al muncii oamenilor.
 3. Susținem o economie de piață liberă protejată de amestecul statului, în care oamenii sunt liberi să schimbe produse și servicii după nevoile și în condițiile stabilite de ei, prin contracte protejate și întărite de lege.
 4. Punem mare preţ pe antreprenoriat şi întărirea clasei mijlocii, asumarea de responsabilități și riscuri, inovaţie şi creativitate, ca fiind singurele căi spre bunăstare generalizată şi plus valoare.
 5. Susținem reducerea și simplificarea fiscalității, birocrației și a reglementărilor excesive.
 6. Susținem gestionarea politicilor economice într-un mod care să țină cont atât de oportunitățile evidențiate de piața liberă(de exemplu: potențialul turistic sau industria IT), cât și de nevoile de dezvoltare generale ale țării(cu prioritate infrastructura de transport), fără a pierde din vedere realitățile competitive și inovative ale economiei globale.
 7. Preconizăm reducerea rolului statului în economie la funcțiile de bază, de reglementare și control al mediului economic, astfel încât să fie garantat principiul egalității de șanse în domeniul economic, printr-o reală concurență.
 8. Avem în vedere retragerea statului din rolul economic de prestator și limitarea acestuia la funcţia de reglementator și arbitru. Se deschide astfel calea unei concurențe reale pe piață și posibilitatea prestării unor servicii mai bune, prin atribuirea pe baze concurenţial – contractuale a serviciilor publice și a logisticii aferente pe care statul le deţine, ori prin vânzarea acestora.
 9. Susţinem privatizarea transparentă și competitivă a întreprinderilor cu capital de stat prin concesionarea activelor sau prin vânzare(în cazurile în care este posibil) la prețuri apreciate ca fiind convenabile interesului public.
 10. Dorim eliminarea monopolurilor şi generalizarea competiţiei pe un teren al legalităţii imparţiale, asigurată de statul de drept (Rule of Law), bazată pe liber arbitru şi responsabilitate, care izvorăsc din natura voluntară a participării în relaţiile de producţie şi schimb, etica muncii, respectul faţă de îndatoririle contractuale.
 11. Susținem dezvoltarea unui climat economic și de reglementare simplu și stabil, în care atât investitorii străini, cât și antreprenorii locali și micile inițiative familiale să aibă posibilitatea să activeze economic potrivit posibilității și ofertei lor de servicii și produse.
 12. Susţinem rolul de vector și investiție fundamentală pentru viitorul țării al cercetării științifice, din domeniile românești de vârf .
 13. Considerăm că absorbția fondurilor europene trebuie dinamizată prin profesionalism, transparență și competiție, iar ele trebuie indreptate mai ales către dezvoltarea infrastructurii și creșterea competitivității.

 

,4. Muncă, familie și solidaritate

Suntem exponenţi ai oamenilor liberi şi puternici, decişi să-şi caute cu demnitate fericirea, responsabili de efectele propriilor acţiuni. Orientarea noastră politică rezultată din împletirea valorilor creștin – democrate cu cele liberal – conservatoare asigură suportul adecvat spre modernizarea necesară propăşirii ţării şi prosperității cetățenilor ei, atât prin inițiativă personală, cât și prin solidaritate socială.

Considerăm că o națiune liberă și puternică, în care oamenii pot conviețui în pace și prosperitate se întemeiază cu necesitate pe recunoașterea dreptului înnăscut și inalienabil al fiecărui om de a dispune conform propriei conștiințe de viața, mintea, trupul și de patrimoniul dobândit prin muncă ori prin tranzacții liber consimțite. Exercitarea acestui drept trebuie să fie neîngrădită de către ceilalți atâta vreme cât nu aduce atingere drepturilor înnăscute ale altuia, iar dacă totuși o face, sancțiunea trebuie să fie, de cîte ori este posibil, reparația.

Considerăm ca este necesară ruptura de sistemul care a produs prea puţin şi cu costuri prea mari, inacceptabile milioanelor de cetăţeni şi urmaşilor acestora, în beneficiul unei clase politice incompetente, incapabile, demagogice şi corupte.

Avem în prim plan cetăţeanul, pe ale cărui năzuinţe şi calităţi ne fundamentăm politicile, recunoscându-i libertatea de acţiune, precum şi acordându-i sprijinul în cazurile de concurs de interese publice pe care le va delega reprezentanţilor care se vor afla în slujba sa.

Este limpede că politicile bazate pe raţionamente de grup precum şi cele care pretind delegarea libertăţilor în domeniile în care nu este necesară, au ca efect dispreţul faţă de persoană şi faţă de năzuinţele şi resursele acestuia; în consecinţă iniţiem constituirea naţiunii oamenilor liberi, puternici şi bogaţi, eliberaţi de sub tirania ”știutorilor”, adică a celor care știu mai bine decât cetățenii, cum să le aranjeze acestora viața pe banii lor.

Bogăţia va fi rezultatul activităţii individuale sau în asociere liber consimţită, dar şi de modul în care vor fi desemnaţi reprezentanţii angajaţi în slujba cetăţeanului şi răspunzători în faţa sa. Prosperitatea va fi beneficiul libertăţii pe care individul o adânceşte în folos propriu şi cu roade pentru toţi.

În lumina tuturor celor de mai sus, vom promova și susține aceste lucruri:

 1. Existența unui climat politic, social și economic în care fiecare persoană să-și poată determina drumul în viață și să-și urmeze visurile sale.
 2. Susţinem respectarea drepturilor minorităților etnice și religioase, împreună cu dreptul majorității de manifestare și apărare a propriilor valori.
 3. Celebrăm și sprijinim familia și căsnicia bazată pe uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie.
 4. Susţinem o „cultură pro-viaţ㔺i propagarea, cu metode de ordin educativ şi nu legal-represiv, a respectului față de viață, de la concepție până la moarte.
 5.  Susţinem măsuri pentru combaterea declinului demografic, încurajarea natalității și prevenirea cauzelor care fac din România campioana europeană absolută în materie de avorturi.
 6.  Considerăm necesară susținerea femeilor gravide aflate în dificultate în centre speciale, unde să poată beneficia de consiliere psihologică gratuită și de îndrumare și sprijin din partea unor asistenți specializați.
 7.  Sprijinim egalitatea în drepturi dintre bărbați și femei.
 8.  Sprijinim lupta împotriva violenței familiale și a alcoolismului.
 9.  Acordăm o atenție sporită acordată bunăstării și protecției tuturor copiilor printr-o abordare serioasă a problemei , prin măsuri active de stimulare a natalității și de educare a copiilor în sânul familiei.
 10.  Apărăm libertatea de exprimare, de conştiinţă, religioasă şi de educare a copiilor conform convingerilor părinţilor.
 11.  Manifestăm grijă şi preocupare față de persoanele în vârstă, cu handicap, sau care au alte nevoi medicale sau sociale urgente.
 12.  Preconizăm obligativitatea existenței unei contribuții la pensie la un nivel minim și aplicarea principiului contributivității drept criteriu esențial în stabilirea cuantumului pensiei.
 13.  Susținem menținerea și întărirea pilonului II de pensii precum și accelerarea aplicării pilonului III de pensii și a sistemelor alternative de pensii private. Cetățenii vor putea decide dacă vor rămâne în regimul de pensii de stat, vor trece în cel privat, sau vor folosi o combinație a celor două.
 14.  Sistemul pensiilor speciale trebuie reformat din temelii, eliminând excesele și abuzurile care au generat atâta nedreptate, precum și apariția unor pensionari “de lux”, și au condus la deficite bugetare uriașe. Esențial în stabilirea cuantumurilor pensiilor trebuie să fie principiul contributivității.
 15.  Activitatea instituțiilor și deconcentratelor din domeniul social și al protecției copilului trebuie să fie reformată, transparentizată, profesionalizată și depolitizată, urmărind mai ales reducerea influențelor personale sau de partid și a conflictelor de interese.
 16.  Susţinem politici active pentru diminuarea sărăciei care nu se poate face cu doar cadouri, adică prin redistribuire, ci prin investiții hotărâte, masive și rapide în infrastructură, încurajarea investițiilor private, facilitarea muncii și reconversiei profesionale (sistem de învățământ dual, plus “long life learning”).

Pentru îndeplinirea obiectivelor din acest domeniu e nevoie de comunicare și cooperare susținută între autoritățile statului, cetățeni, profesioniști, reprezentanți ai societății civile, ai reprezentantilor institutiilor de culte și ai instituțiilor de cercetare și învățământ.

 

5. Sănătate

De prea mulți ani și-n prea multe feluri, problemele care țin de sănătatea oamenilor au fost gestionate într-un mod eronat care a dus la nemulțumiri masive în rândul cetățenilor (beneficiari și asigurați) în timp ce un număr mic de “privilegiați ai statutului” au dobândit averi și un cumul de funcții impresionante. Vom acționa pentru îmbunățirea calității sănătății atât prin măsuri financiar-administrative, cât și prin încurajarea competiției, a competențelor, transparenței și a contribuției inițiativei private.

 1. Preconizăm un sistem concurenţial în domeniul sănătății– pe lângă Casa Națională de Asigurări de Stat, susținem apariția unor case de asigurări private către care se vor putea direcționa alternativ cotizațiile lunare.
 2. Propunem asigurarea serviciilor medicale pe baze contractual-concurenţiale şi posibilitatea concesionării logisticii aferente care este proprietate publică. Aceasta va duce și la sporirea atenției oferite medicinei profilactice și oferirii asistenței medicale în mediul rural.
 3. Preconizăm ca personalul medical să fie eliberat de calitatea de bugetar, iar politica de personal, inclusiv remuneraţia, va fi atributul contractanţilor desemnaţi și al administrațiilor locale.
 4. Considerăm necesară acordarea atribuțiilor de reglementare, urmărire, control și măsuri de corecție a abaterilor în sarcina statului.
 5. Susținem eliminarea oricărei forme de monopol în domeniul serviciilor medicale.
 6. Punem accentul pe prevenția bolilor şi pe depistarea lor incipientă şi apoi pe tratarea lor.

 

6. Învăţămant

6.1.Invăţământ preuniversitar

 1. Copiii și tinerii trebuie puși în centrul preocupărilor sistemului de învățământ, având în vedere nevoile, aspirațiile și specificul lor și a familiilor lor.
 2. Considerăm că trebuie să încurajăm apariția unor alternative private de învățământ la care să aibă acces copiii / părinții care doresc aceasta.
 3.  Considerăm că statul trebuie să își asume în continuare un rol de finanțare în educației, dar nu și cel de manager al tuturor instituțiilor de învățământ.
 4.  Vom încuraja dezvoltarea școlilor private și vom iniția privatizarea unităților de învățământ, acolo unde acest lucru este posibil și oportun, în timp ce oferim atenție sporită standardelor de calitate și eficacitate în educație standardelor de calitate și eficiență în educație, aceleași pentru sistemul public și privat.
 5.  Susținem opțiunea de home-schooling și educația la distanță pentru părinții care doresc să facă acest lucru.
 6.  Propunem asigurarea gratuităţii învăţământului prin emiterea de vouchere educaţionale, cu care să se plătească şcolarizarea până la un nivel general minimal.
 7.  Preconizăm contractarea serviciilor educaţionale pe baze contractual – concurenţiale şi concesionarea logisticii aferente proprietății publice, dar si delegarea atribuţiilor de reglementare, urmărire, control si masuri de corecţie a abaterilor in sarcina statului.
 8.  Considerăm că unităţile de profil trebuie să aibă libertatea completărilor curriculare precum şi a stabilirii profilului în parteneriat cu comunitățile locale. Reducerea cu 25% a numarului de ore din curriculumul național  în așa fel încât în planul-cadru numărul de ore să nu depășească 25 de ore/săptămână. Din acest număr de ore, cel putin 6 (25%) să facă parte din curriculumul la dispoziția scolii.
 9.  Susținem restructurarea profundă a programelor scolare, pentru fiecare disciplină, având ca obiectiv schimbarea paradigmei și anume trecerea de la obiectivul memorarii de noi cunostințe abstracte, din punctul de vedere al elevului, la obiectivul formarii deprinderilor si competentelor practice.
 10.  Susținem descentralizarea sistemului de învățământ din România, care este supracentralizat, prin:
  • Susținem creșterea autonomiei unităților școlare;
  • Susținem mutarea competentelor de îndrumare și control de la Minister spre teritoriu (județ, regiune);
  • Susținem mutarea responsabilităților cu privire la rețeaua scolară de la Minister, prin inspectoratele scolare, la unitățile administrativ-teritoriale;
  • Susținem revenirea la finanțarea unităților școlare (inclusiv salarizarea cadrelor didactice) prin unitățile administrativ-teritoriale.
 11. Considerăm necesară transformarea carierei didactice într-o carieră prestigioasă și căutată de cei mai dinamici și talentați dintre absolvenții învățământului superior, prin măsuri de ridicare a statutului social al acestora și de ameliorare a condițiilor de intrare și rămânere în sistem.
 12. Considerăm necesară stoparea tendințelor de diluare continuă a conținutului și exigențelor în desfășurarea procesului de învățământ, refacerea dorinței de a învăța, a prestigiului culturii și cunoașterii.
 13.  Considerăm necesară extinderea și valorizarea formărilor profesionale specializate în legătura cu cerințele industriei românești prin învățământ dual, școli profesionale și ucenicie la locul de muncă .
 14.  Sprijinim descoperirea și stimularea cât mai timpurie a fiecărui talent şi considerăm necesară sprijinirea copiilor în funcție de abilitățile și interesele pe care le manifestă, și organizarea de clase speciale și centre de excelență.
 15. Credem că scopul educației generale trebuie să țină cont de nevoile și oportunitățile pieții muncii, dar și de vocația de a instrui cetățeni cu un grad sporit de cunoaștere și înțelegere a vieții.

6.2. Direcții de dezvoltare a învățământului superior

 1. Susținem redarea capacității instituțiilor noastre de învățământ de a contribui la formarea corectă a elitelor economice, universitare, științifice, juridice, politice și diplomatice ale țării.
 2. Susținem atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea cercetării științifice din Universități, modernizarea dotării laboratoarelor și reînnoirea fondului de carte al bibliotecilor universitare.
 3.  Susținem sprijinirea dezvoltării învățământului ingineresc și a celui economic, în conformitate cu obiectivele reindustrializării, încurajării sectorului IT și al serviciilor.
 4.  Preconizăm reintroducerea limbii latine și a studiilor clasice şi scoaterea din postura de cenușărese ale universităților, care ne singularizează în Europa și influențează negativ predarea altor discipline și direcții umaniste de studiu.
 5. Susținem menținerea unui organism centralizat de acordare și verificare a titlurilor științifice (actualul CNATDCU), în vederea eradicării progresive a fenomenului plagiatului și a altor forme ale imposturii academice, care afectează grav atât prestigiul cât și buna funcționare a învățământului superior din țara noastră.

 

7. Utilităţi publice

 1. La modul general, propunem atribuirea prestării serviciilor pe baze contractual – concurenţiale şi concesionarea logisticii aferente proprietății publice. Considerăm o prioritate naţională dezvoltarea marilor infrastructuri de transport, de sănătate și de digitalizare la standarde europene.
 2. Susţinem transformarea României, într-un hub energetic, în zonă, prin dezvoltarea infrastructurii de transport şi stocare a energiei electrice şi gazelor naturale.
 3. Susţinem proiectul gazoductului paneuropean BRUA şi alte proiecte similare care întăresc independenţa energetică a ţării.
 4. Susţinem implementarea unui sistem de transport eficient economic, sustenabil, sigur,cu impact redus asupra mediului prin dezvoltarea infrastructurii de transport în lungul rețelei TEN-T şi modernizarea infrastructurii de transport existente.
 5. În domeniul transportului rutier susţinem creșterea conectivității rutiere între polii de creștere economică și a comunităților istorice prin îmbunătățirea condițiilor de deplasare între regiuni prin dezvoltarea rețelei naționale de autostrăzi și asigurarea mentenanței pentru reţeaua rutieră existent.
 6. Susținem conectarea rapidă a Moldovei, cea mai săracă și izolată regiune a României, prin intermediul Autostrăzii A8 (Ungheni-Iași-Tg. Mureș), la civilizația și prosperitatea occidentală. Menționăm că Autostrada A8, supranumită „Autostrada Unirii” este o investiție strategică, aprobată prin lege, în decembrie 2018.
 7. În domeniul feroviar susţinem creșterea atractivității transportului pe calea ferată şi îmbunătățirea condițiilor de deplasare prin modernizarea rețelei feroviare naționale și prin dezvoltarea serviciilor feroviare inclusiv prin oferta companiilor private
 8. În domeniul naval susţinem creșterea volumelor de mărfuri și pasageri transportați pe apă prin dezvoltarea infrastructurii portuare și a rutelor pe Marea Neagră, pe Dunăre și pe canalele navigabile, dezvoltarea / modernizarea infrastructurii portuare maritime și fluviale pentru creșterea capacităților şi îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile.
 9. În domeniul transportului aerian susţinem creșterea numărului de pasageri și a volumelor de mărfuri transportate pe calea aerului prin dezvoltarea infrastructurii aeroportuare în special a aeroporturilor de pe reţeaua TEN-T și realizarea de noi legături naționale și internaționale. Compania TAROM trebuie scoasă din sfera intereselor înguste și politicianiste și nu trebuie să mai fie un “sac fără fund” conectat la bugetul țării. Activitatea ei trebuie pusă pe baze competitive, transparente și profesioniste, inclusiv printr-o posibilă privatizare.
 10. Susţinem dezvoltarea infrastructurii multimodale la nivelul regiunilor de dezvoltare și ai polilor naționali de creștere prin identificarea arealelor sustenabile pentru dezvoltarea platformelor multimodale, şi conectarea platformelor la rețelele TEN-T rutiere, feroviare, navale sau aeriene.
 11. Dezvoltarea infrastructurii de transport și alte investiții necesare ar trebui făcute nu doar prin investiții de la bugetul de stat, ci și prin dezvoltarea Parteneriatelor de tip Public-Privat și facilitarea investițiilor private.

 

8. Legislativ

 1. Actualul document are în centrul său ideea de stat esențial. În consecință, la modul general, propunem adaptarea legislaţiei în conformitate cu prevederile prezentului program, cu dereglementările corespunzătoare instaurării statului esențial. O reală dezbatere națională pe aceste aspecte trebuie avută și să fie urmată de adoptarea unui set de măsuri și schimbări legislative care să îmbunătățească climatul politic-electoral.
 2. Dorim modificarea legislației electorale, pentru a favoriza reforma profundă a clasei politice și consolidarea democrației constituționale.
 3. Susținem scăderea considerabilă a numărului de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor la diferite tipuri la alegeri la un nivel comparabil cu cel din democrațiile occidentale.
 4. Susținem scăderea pragului electoral la toate tipurile de alegeri atât pentru partide cât și pentru alianțe electorale.
 5. Preconizăm implementarea cât mai rapidă a unui sistem sigur de vot electronic, menit de a fi utilizat în paralel cu cel prin corespondență. Un astfel de sistem acordă șansa cetățenilor (indiferent de domiciliu sau locație) de a participa comod la diferite tipuri de consultare populară.
 6. Susținem categoric existența a două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor și a președinților de consilii judeţene / regionale pentru a le asigura reprezentativitatea şi a le spori responsabilitatea.
 7. Susținem reducerea numărului de parlamentari până la maxim 300.
 8. Propunem limitarea la maxim două mandate pentru toți demnitarii aleși și/sau numiți, într-o anumită demnitate publică.
 9. Susţinem votul transparent, în Parlament, ca o necesitate și o măsură a responsabilității față de electorat. In acest sens, vom milita ca votul transparent să devină obligatoriu în toate situațiile în care Constituția nu prevede în mod expres votul secret.
 10. Cerem interzicerea participării la alegeri, respectiv pierderea calităţii de demnitar a celor condamnaţi definitiv (până la reabilitare) pentru acte de corupţie sau asimilate, în legătură cu serviciul / demnitatea publică.
 11. Susținem întărirea controlului civil al serviciilor de informații și o mai clară delimitare a atribuțiilor lor în vederea evitării imixtiunii în competiția politică și-n activitatea instituțiilor din domeniuladministrativ, executiv și din Justiție.
 12. Cerem renunțarea la practica nedemocratică și profund dăunătoare pentru țară a ordonanțelor de urgență, care ocolesc dezbaterea publică și dezbaterea în Parlament, producând efecte imediate și ireversibile. Urgența unui act legislativ ar trebui să se reducă la situații definite clar prin lege.
 13. Un sistem legislativ cât mai simplu, ale cărui legi să îndeplinească trei criterii absolut necesare:
  • Să se restrângă la cele absolut indispensabile bunei funcționări a statului.
  • Să aibă scopuri clare și efecte bine delimitate.
  • Să servească buna funcționare a statului cu minima afectare a drepturilor și libertăților cetățenești.
 14. Preconizăm depolitizarea Curții Constituţionale a României prin numirea judecătorilor dintre cei cu bună reputaţie ai Inaltei Curti de Casaţie şi Justiţie și alegerea Avocatului Poporului prin scrutin popular.
 15. Propunem desființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, organism care în practică s-a dovedit a fi profund politizat și părtinitor. Atunci când o persoană sau un reprezentat al unui grup se consideră discriminat sau nedreptățit de anumite declarații sau gesturi există calea apelării la instanțele judecătorești.
 16. Preconizăm reformarea profundă a Autorităţii Electorale Permanente. AEP își va desfășura activitatea cu caracter permanent, privind verificarea gestiunii interne a partidelor (corespondenţa dintre cheltuieli şi venituri, precum și sursele de finanţare), cu introducerea de sancţiuni clare pentru abateri.
 17. Propunem liberalizarea finanţării partidelor prin toate mijloacele posibile, obligativitatea publicării identităţii și a valorii contribuţiilor începând cu un prag pre-stabilit (de exemplu, zece mii de lei).
 18. Preconizăm eliminarea condiţionalităților artificiale, stabilite prin legile electorale, de a depune candidaturi în mai multe localități și județe, având în vedere și existența partidelor și intereselor locale și regionale.
 19. Propunem simplificarea birocrației legate de desfășurare a campaniilor electorale și digitalizarea accentuată a acestor proceduri birocratice (administrative, contabile, juridice)
 20. Milităm pentru schimbarea sistemului învechit de vot pe liste (stabilite de partid) în care șeful de partid are un rol preponderent, cu un sistem proporțional de vot pe liste de tip preferențial, în care cetățeanul să aibă un rol crescut, real democratic, în stabilirea ordinii și a câștigătorilor
 21. Cerem modificarea legii electorale în sensul reprezentării corecte a compatrioților noștri din diaspora: acum aceasta este incorectă, neproporțională și insuficientă (un număr insuficient de senatori și deputați)

 

9. Justiţie și stat de drept

 1. Susținem egalitatea oamenilor în fața legii si o justiție independentă și funcțională.
 2. Dorim asigurarea independenţei și a bunei funcționări a CSM și a tuturor instituțiilor prin care se asigură înfăptuirea Justiției.
 3. Dorim garantarea unui acces neîngrădit şi echitabil la Justiţie a tuturor cetăţenilor români şi asigurarea celerităţii actului de justiţie.
 4. Cerem recuperarea tuturor prejudiciilor materiale, produse statului român, de la infractori.
 5. Cerem înăsprirea pedepselor pentru acte de corupţie (ori asociate corupţiei)pentru toţi cei care au depus un jurământ că vor respecta Constituţia şi legile ţării.

 

10. Administraţie publică

 1. Susținem reorganizarea aparatului guvernamental și al adminstrației centrale prin reducerea numărului de ministere și de secretari de stat, prin comasarea unora din agențiile statului și reducerea costurilor de funcționare.
 2. Susținem regionalizarea, care pentru noi înseamnă o largă autonomie financiară și nu autonomie teritorială şi dezvoltarea comunităților pe baza autonomiei / subsidiarității, inițiativei și a solidarității asumate. Reorganizarea administrativ-teritorială se va face punând în prim plan tradiţiile, istoria dar şi  funcţionalitatea în condiţii de eficienţă a treburilor publice: atât la nivel local, cât și la cel regional și central.
 3. Susţinem depolitizarea completă a funcției publice și reducerea birocrației și încurajăm consultarea sistematică a cetățenilor precum și încurajarea implicării lor în gestionarea problemelor locale. Promovăm cetățenia activă ca mod funcțional prin care comunitățile și instituțiile statului pot lucra eficient și în slujba cetățenilor.
 4. Dorim o administrație locală apropiată de cetățean, transparentă, eficientă, bazată pe strategii coerente și proiecte realiste de folosire a resurselor.
 5. Toate entităţile administrative vor funcţiona autonom, stabilindu-şi componenţa structurilor corespunzătoare precum şi remuneraţiile aferente. Aceste entități vor avea buget propriu de a cărui execuţie vor fi responsabile. Finanţarea prin redistribuire va fi restrânsă la cazuri temeinic justificate şi vor fi de scurtă durată.
 6. În calitate de reprezentanţi ai interesului public, administraţiile vor avea rol de reglementare, organizare a concursurilor de desemnare a executanţilor şi concesionărilor logisticii aferente, vor urmări modul de executare a obligaţiilor contractuale, luând măsurile corespunzătoare de corectare a abaterilor, fiind însă incompatibile cu calitatea de prestator.
 7. Susținem modernizarea infrastructurii IT a tuturor serviciilor publice și interconectarea acestora. În acest fel, toate interacțiunile agenților economici și persoanelor fizice cu statul vor putea fi făcute cu ușurință în mediul online, iar orice cerere va trece printr-un singur punct de contact cu statul.
 8. Susţinem introducerea de standarde de timp pentru obținerea avizelor necesare oricărei activități economice. În permanență acești timpi standard se vor adapta în funcție de timpii minimi obținuți de alte departamente similare. Funcționarii publici care vor încălca în mod repetat acești timpi vor fi înlocuiți cu alții mai eficienți.

 

11. Fiscalitate

 1. Susţinem o taxare redusă şi uniformă, neîmpovărătoare şi nediscriminatorie. O atenţie deosebită se va acorda asupra diminuării drastice a impozitării muncii şi asigurării corespondenţei între taxare şi beneficii. Obligaţiile vor fi la nivelul corespunzător beneficiilor celor interesaţi.
 2. Fiscalitatea va fi adaptată noilor cerinţe rezultate în urma reformei administrative, la toate nivelurile.
 3. Garantăm egalitatea de şanse în condiţiile unui câmp larg de posibilităţi (respectiv îngust în obligaţii administrative) şi impozite dintre cele mai uşoare şi cât se poate de uniforme.
 4. În urma reformei administrativ-teritoriale, administraţiile locale şi cele regionale vor avea atribuţiile financiare corespunzătoare satisfacerii intereselor comunităţilor pe care le reprezintă. O cotă redusă a contribuţiilor va avea destinaţia de a fi redistribuită temeinic, justificat şi pe o scurtă durată comunităţilor aflate în dificultate.
 5. Susținem transferarea unui volum cât mai mare de taxe de la nivel național la nivel local. Beneficiile se vor materializa în întărirea independenței administrațiilor locale față de decidenții politici de la centru și posibilitatea deciziei asupra propriilor nivele de taxare la nivel local.
 6. Susţinem reducerea taxelor aferente companiilor. Pentru o întreprindere, taxele pe care aceasta le plătește sunt considerate costuri, iar ele se transferă în întregime în prețurile mărfurilor și serviciilor produse. Astfel, nu compania, ci clienții acesteia ajung să le plătească – astfel, o întreprindere e doar un agent de încasare a taxelor de la clienții săi.
 7. Considerăm că toţi contribuabilii trebuie să cunoască în permanență cât plătesc statului, pentru a putea să-l tragă pe acesta la răspundere când banii nu sunt folosiți responsabil.
 8. Milităm pentru reducerea impozitării veniturilor (de exemplu, a salariilor), în favoarea impozitării consumului.
 9. Sprijnim identificarea celor mai bune și eficiente metode legale prin care repatrierea costurilor și profiturilor în cadrul unor companii să nu producă distorsiuni ale mediului concurențial și al poverii fiscale pentru toți agenții economici.
 10. Susținem predictibilitatea fiscală, în sensul ca orice modificare fiscală să nu poată afecta anul fiscal în curs. În plus, ea trebuie făcută publică în forma ei finală, cu cel puțin 6 luni înaintea intrării în vigoare. De asemenea, odată intrată în vigoare, ea nu poate fi modificată pe o perioadă de minim 2 ani decât în favoarea agenților economici.

 

12. Agricultură și mediul rural

 1. Susținem satul românesc cere are nevoie de sprijin și de modernizare.
 2. Susținem extinderea în toate unitățile administrativ-teritoriale a programului de cadastrare, mai ales prin mai buna folosire a fondurilor europene.
 3. Susținem clarificarea și finalizarea procedurilor administrative cu privire la aplicarea Legii 18/1991, a statutului terenurilor și a altor imobile.
 4. Susținem administrarea judicioasă a fondurilor destinate educației în mediul rural pentru a facilita creșterea calității efective a procesului de învățământ.
 5. Susținem consolidarea administrativ-bugetară a multor comune care nu au capacitatea și resursele proprii pentru administrare, însoțită de asigurarea unor mecanisme prin care bugetele comunelor și programele naționale de dezvoltare să nu mai fie folosite atât de des în interes personal sau electoral-partinic.
 6. Susținem încurajarea și facilitarea investițiilor în domeniul alimentar-agricol în vederea creșterii competitivității și valorii adăugate a produselor provenite din mediul rural.
 7. Susținemsimplificarea și reducerea birocrației pentru activitățile din mediul rural, atât în domeniul alimentar-agricol, cât și în domeniul turistic sau meșteșugăresc.

 

13. Mediu

 1. Credem în dezvoltarea sustenabilă, gestionând și protejând mediul natural (considerând aceasta un act de respect faţă de Creator şi faţă de semenii nostri), dovedind respect pentru normele și realitățile sociale, dar fără a apela la abordări care țin mai degrabă de ingineria socială sau de ecologismul radical.
 2. Vizam acordarea unei atenții sporite ariilor și zonelor protejate, spațiilor verzi din localități, pădurilor virgine și felului în care sunt gestionate și exploatate pădurile și resursele naturale.

 

14. Politică externă

 1. În cadrul comunității internaționale, locul națiunii noastre este alături de celelalte națiuni care apără și susțin statul de drept, economia liberă și principiile non-agresiunii, cu care trebuie să cooperăm prin acorduri bilaterale, multilaterale, precum și în cadrul organizațiilor și organismelor internaționale. Politica externă trebuie să se bazeze pe respect reciproc şi pe respectarea cutumelor, diferenţelor culturale și tradițiilor naţionale.
 2. Securitatea şi prosperitatea unei naţiuni sunt strâns legate între ele. În centrul preocupărilor noastre stă promovarea dimensiunii economice a politicii externe, prin atragerea de investiţii străine şi promovarea produselor şi companiilor româneşti pe pieţele externe.
 3. Susținem înțelegerea și asumarea locului României în familia euro-atlantică, de care suntem legați prin cultură, istorie, tradiție, și prin care interesele noastre naționale sunt promovate și protejate.
 4. În particular, întrucât suveranitatea și siguranța națională a românilor au depins și depind în continuare de integrarea țării lor într-un sistem de securitate multipolar și cum singura opțiune de acest fel pentru România este NATO,apartenența și întărirea participării ei la această organizație politico-militară transatlantică constituie o prioritate absolută, la fel ca menținerea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA, pilonul acestei organizații.
 5. Prosperitatea și forța românilor au depins și depind decisiv de includerea lor într-un spațiu economic mai amplu, egal, deschis tuturor participanților, care să le permită exploatarea complementarităților și a avantajelor competitive. Așadar, o altă prioritate absolută este ca România să fie membru integrat și activ al unei Uniuni Europene bazată pe principiile statului de drept, ale subsidiarității și reprezentativității – și nu pe o birocrație centralizatoare și suprareglementatoare – având ca scop libertatea cetățenilor și buna funcționare a unei piețe interne integrate și deschise, prin asigurarea celor patru libertăți: de circulație a cetățenilor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor.
 6. Dorim o politică externă realistă și responsabilă, urmărind ocuparea locului care ne revine în calitate de al șaselea stat – ca populație și dimensiuni – al Uniunii Europene. Nu vrem ca țara noastră să fie un membru de rangul doi, la periferia unei Uniuni Europene cu două viteze. Susținem o Românie care acționează, nu doar reacționează, în cadrul Uniunii Europene, care se comportă ca un membru cu drepturi depline și este capabilă să-și formuleze și să-și urmărească interesele naționale, nu doar să se alinieze poziției altor state europene.
 7. Abordarea chestiunilor care țin de migrație / refugiați / zone de conflict atât prin prisma nevoii de a demonstra compasiune față de semeni și cei oprimați, cât și prin prisma nevoii de securitate și stabilitate. Respingem principiul impunerii cotelor obligatorii de refugiaţi, în special pentru imigranţii economici. Considerăm că rezolvarea crizei refugiaţilor se poate face prin afirmarea principiului solidarităţii europene în lumina Tratatelor constitutive ale UE. Milităm pentru stoparea imigrației ilegale, sursă de violență și terorism, respingem Pactul ONU pentru migrație, care nu trebuie ratificat de către Parlamentul României.
 8. Susţinem apărarea drepturilor comunităților istorice românești din afara granițelor țării şi strângerea legăturilor cu diaspora românească din Occident. Menținerea legăturilor strânse cu românii din Diaspora, care sunt parte integrantă a națiunii române și nu cetățeni de mâna a doua așa cum au fost tratați în trecut, trebuie să constituie o constantă a politicii noastre externe.
 9. Susţinem bugetarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni cu o sumă cel puţin egală cu suma acordată de statul român minorităţilor naţionale din România.
 10. Continuarea relațiilor aparte cu Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia și cu statul Israel, precum şi implicarea activă a României în proiectul european Intermarium.
 11. Susținem respectarea și promovarea Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948.
 12. Relația cu Republica Moldova trebuie să fie o prioritate pentru România nu doar prin declarații și gesturi simbolice. Comunitatea istorică, de limbă și de cultură și aspirația de unitate fac ca relația României cu Basarabia să continue să ocupe un loc privilegiat, cooperarea și integrarea reprezentând avantaje substanțiale incontestabile pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.

Promovăm şi susţinem relaţiile speciale cu Republica Moldova, aspiraţiile de integrare europeană ale cetăţenilor, precum şi renaşterea sentimentului pro-românesc, la nivelul societăţii din Republica Moldova, cu scopul realizării dezideratului comun al unirii celor două state prin acţiuni ferme şi cuprinzătoare:

 1. Simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române celor care se declară etnici români în documentele oficiale din Republica Moldova. Reducerea obligaţiilor financiare în cazul acordării vizei pentru cetăţenii Republicii Moldova care doresc sa viziteze Romania.
 2. Regândirea sistemului de selecţie a burselor acordate tinerilor din Republica Moldova astfel încât aplicantul să poată demonstra ataşamentul față de cultura și valorile româneşti.
 3. Crearea în cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării al României a unui birou special responsabil cu integrarea culturală și socială a studenţilor și elevilor basarabeni aflaţi la studii în Romania.
 4. Menţinerea unui studiou al Televiziunii Române la Chişinău, care să transmită zilnic informaţii în și din Republica Moldova, astfel ca publicul să fie ancorat în realitatea cotidiană a celor două spaţii
 5. Sprijin pentru calea europeană a Republicii Moldova, pentru democratizarea și dez-oligarhizarea acesteia prin reforme politice, economice și legate de independența justiției și lupta anti-corupție, stabilirea unui cadru legal predictibil, însănătoșirea sectorului bancar și investigarea fraudelor.
 6. Compatibilizarea legislativă dintre România şi Republica Moldova prin implementarea reglementărilor din acquis-ul legislativ european tradus integral în limba română, folosind expertiza României, de către Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii de la Bucureşti, respectiv Chişinău.
 7. Garantarea securităţii Republicii Moldova de către statul roman si partenerii săi internaţionali, în cazul unei agresiuni externe şi sprijin în soluţionarea problemei transnistrene.
 8. Încurajarea spaţiului economic comun prin:
 • Facilitarea schimburilor economice și circulația produselor fabricate în Republica Moldova.
 • Integrarea celor două sisteme energetice naţionale şi conectarea Republicii Moldova la magistralele româneşti de energie electrică şi gaze naturale.
 • Integrarea infrastructurii aeroportuare, feroviare și de transport rutier.
 • Integrarea sistemului poştal și unificarea sistemului de telefonie.
 • susținerea interconectării infrastructurii energetice și de transport cu România în vederea compatibilizării cu standardele europene.
 • Sprijinirea companiilor din România şi Republica Moldova în vederea extinderii activităţii pe întreg spaţiul celor două state româneşti.

 

15. Politica de apărare a României

 1. Susţinem angajamentul activ în NATO, principala organizație politico-militară care poate asigura și garanta siguranța națională a României precum şi continuarea şi dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA, principalul nostru aliat strategic.
 2. Susţinem creșterea bugetului de apărare la 2% din PIB pe termen mediu și la 2,38% din PIB pe termen lung, în conformitate cu cerințele NATO, lucru care va eficientiza și profesionaliza activitatea Armatei României.
 3. Susţinem relansarea industriei româneşti de apărare si modernizarea acesteia în vederea realizării de echipamente la standarde NATO atât pentru uzul armatei române cât şi pentru export.
 4. Susţinem urgentarea modernizării dotărilor armatei române în contextul unei situaţii internaţionale dinamice și tensionate prin achiziţionarea de echipamente din surse externe şi din producţia internă.
 5. Susţinem atragerea marilor concerne producătoare de armament în România, în vederea dezvoltării industriei de apărare şi obţinerii de costuri reduse pentru dotarea Armatei Române. Aceasta ar putea fi și o importantă direcție de re-industrializare.

 

16. Relația cu societatea civilă, bisericile și cultele

 1. Fideli valorii supreme a libertății, vom acorda o atenție deosebită protejării și promovării libertății de conștiintă și dreptului de asociere, după cum prevăd și articolele 29 și 40 din Constituție. Respectăm interesele, credințele și aspirațiile fiecărui grup care respectă drepturile și libertățile fundamentale recunoscute și de Constituție.
 2. Considerăm de importanță strategică comunicarea și dezvoltarea de parteneriate cu organizațiile neguvernamentale, asociațiile patronale și sindicale, cu biserici, culte și alte structuri asociative.
 3. În privința ideii de separare a statului de religie, considerăm că fiecare cult, biserică sau structură asociativă trebuie să-și desfășoare activitatea după cum consideră de cuviință, cu minime ingerințe din partea Statului.

 

17. Cultură

 1. Consideram necesară scoaterea administrării instituțiilor și a proiectelor culturale din zona politizării și incompetenței.
 2. Ne dorim actualizarea și folosirea în mod transparent a unor proceduri de evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu participarea persoanelor care au dobândit o largă și certă recunoaștere în sfera cultural-artistică.
 3. Susținem încurajarea și facilitarea mecenatului și a altor forme prin care mediul privat să susțină proiecte și activități culturale.
 4. Susținem separarea funcționării și finanțării proiectelor culturale de încercările de promovare a “corectitudinii politice” și a altor demersuri de inginerie socială.
 5. Preconizăm digitalizarea sporită a manuscriselor și a arhivelor pentru a facilita studierea și popularizarea lor.

 

18. Memorie

 1. Susținem  declarația și obiectivele din Raportul Final al Comisiei pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, inclusiv o lege a lustrației și un Proces al Comunismului.
 2. Negarea Holocaustului, ale abuzurilor si crimelor regimului comunist și ale altor atrocități comise de regimurile fasciste, național-socialiste, sovietice sau comuniste trebuie combătute atât prin măsuri legislative, dar și prin educație și investiții în muzee tematice.

 

19. Sport

 1. Bazele sportive și bugetele pentru sport și educație fizică trebuie folosite pentru încurajarea sportului de masă, în beneficiul tuturor cetățenilor.
 2. Facilitarea folosirii bazelor sportive ale școlilor și a altor instituții publice de către toți copiii și cetățenii din comunitate.
 3. Investițiile private în sport și competiții sportive profesioniste trebuie încurajate, inclusiv prin cadrul legislativ-fiscal, dar colaborarea public-privat trebuie făcută în interesul cetățeanului de rând.

 

20. Alte obiective și abordări

 1. Susținem practicarea unui dialog deschis și coerent cu alte grupuri, partide și instituții, respectând poziționările fiecăruia.
 2. Susținem respectarea cutumelor, culturii și tradițiilor, în timp ce oferim sprijin reformelor necesare dezvoltării României.
 3. Susținem dezvoltarea de legături și alianțe cu mișcările și inițiativele civice și politice care împărtășesc valori și scopuri similare sau complementare.

Acest Program Politic a fost conceput și asumat de membrii fondatori ai Alternativa Dreaptă.